Regulamin Młodzieżowej Ligi Futsalu sezon 20082008-02-01, 20:26

Chcesz wiedzieć więcej o Młodzieżowej Lidze Futsalu? Zapoznaj się z regulaminem rozgrywek!

§ 1
1. Celem rozgrywek Młodzieżowej Ligi Futsalu jest popularyzacja aktywnego wypoczynku i piłki nożnej wśród młodzieży z terenu powiatu pszczyńskiego.
2. Organizatorem MLF jest Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Obsługa administracyjna (zgłoszenia, wyniki, tabele itp.) prowadzone są w Hali Sportowej POSiR w Pszczynie tel. (32) 210-55-00 e-mail: hala@posir.pszczyna.pl, www.posir.pszczyna.pl
4. Miejsce rozgrywek - Hala Sportowa POSiR w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5a.
5. Opłata startowa za udział w rozgrywkach wynosi 100,- zł od każdej zgłoszonej drużyny. Opłatę startową należy uiścić przed rozpoczęciem rozgrywek.
6. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN w futsalu z uproszczeniami:
a) jeden sędzia zawodów
b) czas, zatrzymywany tylko w przypadku dłuższej przerwy w grze (kontuzja, wymiana piłki, itp.)
c) sędzia kończy mecz, nie syrena z tablicy wyników.

§ 2
1. W rozgrywkach mogą brać udział mężczyźni i kobiety będący uczniami szkół ponadgimnazjalnych i mające ukończone 15 lat
i posiadające ważną legitymacje szkolną.
2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w lidze.
3. W razie dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo mają drużyny z terenu powiatu pszczyńskiego.
4. Drużyny występujące w rozgrywkach ligowych zobowiązane są do występowania
w strojach sportowych (jednolite koszulki z numerami) zaopatrzonych na koszulkach z tyłu w widoczne numery, przy czym strój bramkarza powinien odróżniać się od innych zawodników.
5. Konieczne jest posiadanie obuwia sportowego.
6. Przed meczem kapitan zobowiązany jest do wypełnienia protokołu/sprawozdania w oparciu o zatwierdzoną Kartę Zgłoszenia Drużyny.
a) Kartę zgłoszenia należy oddać do pierwszego meczu drużyny.
b) Karta wypełniona nieczytelnie lub niedokładnie nie zostanie przyjęta.
2. Kapitan drużyny jest zobowiązany bezpośrednio po mecz do sprawdzenia
i podpisania protokołu meczu. Jeżeli stwierdzone zostały błędy w protokole, to muszą zostać wyjaśnione natychmiast w obecności: sędziego, stolikowego i kapitana zainteresowanej drużyny. Skargi wnoszone w późniejszych terminach mogą bez podania przyczyny nie zostać rozpatrzone.

§ 3
1. W rozgrywkach uczestniczy do 12 zespołów. Decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Harmonogram rozgrywek zostanie podany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
3. Czas trwania gry wynosi dwa równe okresy 15-to minutowe.
4. Zespoły mają prawo poproszenia sędziego o jednominutową przerwę w każdej połowie meczu.
5. Między pierwszą i drugą połową meczu następuje zmiana stron - bez przerwy.
6. Zespół musi być gotowy do gry w godzinie przewidzianej terminarzem rozgrywek.
7. Czas oczekiwania na drużynę wynosi 10 minut.
8. Drużyna, która nie stawi się do gry przegrywa swój mecz walkowerem (0:5), a przed przystąpieniem do następnego meczu ligowego musi uiścić karę umowną w wysokości 20 zł.
9. Oddanie trzech meczy w sezonie walkowerem równoznaczne jest z dyskwalifikacją drużyny i wykluczeniem jej z rozgrywek.

§ 4
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany terminu rozgrywania meczu pod następującymi warunkami:
a) zgodę na zmianę terminu rozgrywania meczu muszą wyrazić obie zainteresowane drużyny, a także Organizator.
b) wniosek o zmianę terminu rozgrywania meczu należy złożyć w formie pisemnej podpisanej przez kapitanów zainteresowanych drużyn najpóźniej tydzień przed planowanym terminem rozgrywania meczu.
c) ponadto we wniosku musi być dokładnie określony termin (data i godzina) w którym zostanie rozegrany przekładany mecz.
d) przełożony mecz musi być rozegrany nie później niż na dwie kolejki przed zakończeniem ligi.
e) nie można przekładać już raz przełożonego meczu tj. termin przełożonego meczu jest terminem ostatecznym i w przypadku nie rozegrania meczu w nowo ustalonym terminie wynik spotkania zostanie zweryfikowany jako walkower (jedno lub obustronny).
f) nie można przekładać dwóch ostatnich kolejek kończących rundę.
g) niedozwolone jest przekładanie więcej niż jednego meczu przez daną drużynę na raz tj. kolejny mecz można przełożyć dopiero po rozegraniu zaległego spotkania.

§ 5
1. Drużyna może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 16 zawodników.
2. Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole.
3. Liczba zawodników w grze: 4 + 1 (bramkarz).
4. Minimalna liczba zawodników w jednym zespole, przy której można rozegrać spotkanie wynosi 3 + 1. W wypadku mniejszej ilości zawodników w momencie rozpoczęcia gry równoznaczne jest to z przegraniem spotkania walkowerem.
5. Aby kontynuować grę minimalna ilość zawodników w zespole musi wynosić trzech.
6. Zmiany zawodników dokonywane są "w locie" (tzw. hokejowe) i powinny odbywać się w strefie zmian (przy linii środkowej boiska). Nowy zawodnik może wejść na plac gry dopiero po opuszczeniu go przez zawodnika schodzącego.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danej drużynie kapitan drużyny przeciwnej lub sędzia spotkania ma prawo zażądać przedstawienia dokumentu tożsamości zawodnika.
8. Przystąpienie do meczu zawodnika nieuprawnionego do gry (także z powodu wykluczenia za karę indywidualną) jest równoznaczne z przegraniem spotkania walkowerem.

§ 6
1. Wprowadzenie piłki do gry z autu wykonywane jest nogą. Piłka musi leżeć nieruchoma na linii bocznej. Niedozwolony jest rozbieg zawodnika wykonującego rzut z autu. Trzeba obiema stopami stać na aucie.
2. Rzut od bramki wykonywany jest jeśli piłka przekroczyła linię bramkową
z wyłączeniem części zawartej między słupkami bramkowymi i była ostatnio zagrana przez zespół atakujący:
a) bramkarz stojąc w obrębie własnego pola karnego musi wprowadzić ją do gry ręką wyrzucając ją poza własne pole karne,
b) w czasie wykonywania rzutu od bramki, żaden z zawodników nie może przebywać w obrębie pola karnego, z którego ów rzut jest wykonywany,
c) w przypadku nieprawidłowego wprowadzenia piłki do gry sędzia zarządza rzut wolny pośredni z linii pola karnego.
3. Przy wykonywaniu rzutu wolnego i rożnego ustala się minimalną odległość 5 metrów od piłki dla zawodników drużyny przeciwnej.

§ 7
1. Przy ustalaniu kolejność w tabeli bierze się pod uwagę kolejno:
a) sumę zdobytych punktów,
b) wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
c) korzystniejsza różnicę bramek,
d) większą ilość bramek zdobytych,
e) w przypadku 3 i więcej drużyn z taką samą ilością punktów decyduje tzw. "mała tabela".

§ 8
1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci upomnienia (żółta kartka) oraz wykluczenia (czerwona kartka).
a) Czerwona kartka - pauza 1 mecz (w następnej kolejce)
b) Dwie żółte kartki - pauza 1 mecz (w następnej kolejce)
c) Cięższe niesportowe zachowanie w trakcie meczu - czerwona kartka + dodatkowe kary (do wykluczenia z ligi włącznie, także w następnych edycjach) o wielkości kary decyduje sędzia + Organizator.
d) Cięższe niesportowe zachowanie przed/po meczu - dodatkowe kary (do wykluczenia z ligi włącznie, także w następnych edycjach) o wielkości kary decyduje Organizator.
e) Zawodnicy będący (według oceny sędziego) pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do gry. Nie mogą także przebywać na ławce rezerwowych. Niezastosowanie się do przepisu grozi drużynie walkowerem do usunięcia z ligi włącznie.

§ 9
1. Podczas trwania rozgrywek prowadzona jest klasyfikacja:
a) najlepszego strzelca - o kolejności decyduje większa ilość zdobytych bramek przez danego zawodnika,
b) drużynowa klasyfikacja "Fair play" - o kolejności decyduje mniejsza ilość punktów karnych. Punkty karne przyznaje się:
- minus 1 punkt za żółtą kartkę,
- minus 3 punkty za czerwoną kartkę,
- minus 5 punktów za oddanie meczu walkowerem.

§ 10
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń losowych wynikających z uczestnictwa w rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Futsalu.
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że występuje w zawodach na własną odpowiedzialność, ubezpieczył się oraz posiadać zgodę lekarza na udział w lidze.

§ 11
1. Zawodnicy zobowiązani są przestrzegać regulaminu Hali Sportowej POSiR.
Decydujący
Powrót do listy artykułów.
Grafika przedstawia herb powiatu pszczyńskiego