Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”) informujemy, że:

1)   Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. Zamenhofa 5a. 
Kontakt telefoniczny: 32 2105500, adres  e-mail: hala@posir.pszczyna.pl 

2)   Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Inspektor Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. Zamenhofa 5a lub e-mail: iodpusz@wp.pl.

3)   Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji
w obiektach sportowych będących w zarządzie Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Pszczynie (w celu zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze –
art. 6 pkt.1 lit c RODO) oraz świadczenia usług w zakresie prowadzonej działalności statutowej (na podstawie zgody uczestników imprez – art.6 pkt.1 lit. a RODO).

4)   Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa,
a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych administratora.

5)   Dane osobowe przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa, czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody.

6)   W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, ani też nie będą podlegały profilowaniu.

7)   Osoba, której dane dotyczą posiada:

      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

      prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem,

      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

8)   Administrator danych nie zamierza  przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna