Regulamin PALP2007-01-01, 20:11

Regulamin rozgrywek Pszczyńskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na sezon 2008/2009.

OBOWĄZUJE OD DNIA 01.08.2008
§ 1
1. Rozgrywki odbywać się będą w terminie 30 sierpień 2008 - 30 czerwiec 2009.
2. Miejsce rozgrywek: LKS Goczałkowice lub inne boisko, które zostanie wskazane przez organizatora nie później niż 3 dni przed terminem rozegrania kolejki/meczu.
3. Zespół będzie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych
tj. przedłożeniu imiennej listy zawodników (wg. załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz
z nazwą drużyny i uregulowaniu należności finansowych wyznaczonych przez organizatora.
4. Opłata startowa za udział w rozgrywkach wynosi 700,- zł od każdej zgłoszonej drużyny.
Opłatę startową należy uiścić w następujących terminach i kwotach:
a) 350,- zł do dnia 30.09.2008r.
b) 350,- zł do dnia 30.04.2009r.
5. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
§ 2
1. Rozgrywki przeprowadzone będą systemem "każdy z każdym" w dwóch rundach jesiennej
i wiosennej (mecz i rewanż).
2. Czas gry każdego meczu wynosi 2 razy 20 minut z 5-cio minutową przerwą.
3. Zespół ma być gotowy do gry o godzinie przewidzianej terminarzem rozgrywek.
4. Czas oczekiwania na drużynę wynosi 5 minut.
5. Drużyna, która nie stawi się do gry przegrywa swój mecz walkowerem (0:5) i przed przystąpieniem do następnego meczu ligowego musi uiścić opłatę w wysokości 50 zł.
6. Nie można, bez zgody zainteresowanych drużyn oraz organizatora, dokonywać żadnych zmian w ustalonej dacie rozegrania kolejki.
7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany terminu rozgrywania meczu pod następującymi warunkami: a) wyrażenie zgody przez kapitanów zainteresowanych drużyn oraz organizatora
b) wniosek o zmianę terminu rozgrywania meczu należy złożyć w formie pisemnej podpisanej przez kapitanów zainteresowanych drużyn najpóźniej tydzień przed planowanym terminem rozgrywania meczu.
c) w przypadku zmiany terminu meczu, po spełnieniu powyższych warunków, drużyna na wniosek której mecz jest przełożony ponosi dodatkowe koszty w kwocie 50 zł.
d) nie można przekładać już raz przełożonego meczu tj. termin przełożonego meczu jest terminem ostatecznym i w przypadku nie rozegrania meczu w nowo ustalonym terminie wynik spotkania zostanie zweryfikowany jako walkower (jedno lub obustronny).
e) przełożony mecz musi być rozegrany maksymalnie dwa tygodnie przed lub po terminie pierwotnym ustalonym w terminarzu rozgrywek i nie później niż na dwie kolejki przed zakończeniem każdej rundy.
f) niedozwolone jest przekładanie więcej niż jednego meczu przez daną drużynę jednocześnie tj. kolejny mecz można przełożyć dopiero po rozegraniu zaległego spotkania.
8. Drużyny występujące w rozgrywkach są zobowiązane do występowania w jednolitych koszulkach z numerami, przy czym strój bramkarza powinien odróżniać się od innych zawodników.
9. Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę na ramieniu wskazującą jego funkcję.
10. Protokół meczowy:
a) Przed każdym meczem kapitan zobowiązany jest do wypełnienie protokołu meczowego (w przypadku nie dokonania tej czynności sędzia zobowiązany jest ukarać zawodnika żółtą kartką)
b) po zakończeniu spotkania kapitan zobowiązany jest do sprawdzenia i podpisania protokołu (brak podpisu lub wczesniejszy podpis równoznaczny jest z akceptacją zapisów w protokole).
§ 3
1. Zawody są prowadzone przez sędziego z uprawnieniami PZPN.
2. W przypadku nie przybycia sędziego zawody muszą się odbyć a zawody poprowadzi sędzia przygodny, czyli osoba w miarę neutralna i kompetentna, wybrana przez kapitanów zainteresowanych drużyn. W przypadku różnych kandydatów sędziego wybiera się drogą losowania.
3. W czasie spotkania sędzia nie może być zmieniony za wyjątkiem jego niedyspozycji lub kontuzji.
§ 4
1. Nie jest dopuszczalny udział w rozgrywkach zawodników zrzeszonych w PZPN.
2. Ustala się limit wieku dla osób uczestniczących w rozgrywkach - minimum 16 lat (decyduje rok urodzenia).
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rozgrywkach po dostarczeniu organizatorowi podpisanego przez rodzica / prawnego opiekuna oświadczenia następującej treści:
"Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że mój syn .............................................................. (imię nazwisko zawodnika) jest zdrowy i wyrażam zgodę na jego udział w rozgrywkach piłki nożnej."
§ 5
1. Drużyna może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 16 zawodników.
2. W trakcie rozgrywek można dokonać 3 zmian w liście zawodników w okresie po zakończeniu rundy jesiennej i przed rozpoczęciem rundy wiosennej.
3. Dopuszcza się możliwość dopisania jednego zawodnika (przy jednoczesnym spełnieniu punktu 1 §5) do listy zgłoszeniowej w trakcie trwania każdej rundy, przy czym w takim wypadku każdy "nowy" zawodnik przed przystąpieniem do gry winny jest uiścić opłatę w wysokości 25 złotych - w przeciwnym wypadku będzie traktowany jako zawodnik nieuprawniony do gry. Zawodnik może zostać "dopisany" nie później niż na trzy kolejki przed końcem danej rundy.
4. Zmianę należy odnotować na liście zawodników złożonej u organizatora przed przystąpieniem nowego zawodnika do gry zgodnie z załącznikiem nr. 2 do niniejszego regulaminu.
5. Zawodnik może być zgłoszony i grać w tylko jednym zespole w każdej rundzie.
6. Liczba zawodników w grze: 5 + 1 (bramkarz).
7. Minimalna liczba zawodników w jednym zespole, przy której można rozpocząć spotkanie wynosi
5 + 1. Mniejsza ilość zawodników jest równoznaczna z przegraniem spotkania walkowerem.
8. Aby kontynuować mecz minimalna liczba graczy w jednym zespole musi wynosić 4.
9. Zmiany zawodników następują systemem "hokejowym" w miejscu przy linii środkowej. Zawodnik schodzący musi zejść z boiska w wyznaczonym miejscu, chyba że sędzia wyrazi zgodę na dokonanie zmiany w inny sposób. Nowy zawodnik może wejść na plac gry dopiero po opuszczeniu go przez zawodnika schodzącego.
10. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danej drużynie kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać przedstawienia dokumentu tożsamości zawodnika.
11. Protesty zespołów mogą być zgłaszane pisemnie najpóźniej 48 godzin po zakończeniu spotkania, którego protest ma dotyczyć. Wnoszący protest są zobowiązani do wpłaty kaucji w kwocie 100 zł.
W razie rozpatrzenia protestu na korzyść drużyny wnoszącej protest kwota zostaje zwrócona,
a w przeciwnym przypadku wpłacona kaucja zostaje przeznaczona na koszty związane
z organizacją ligi.
12. Wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego (także z powodu wykluczenia za karę indywidualną) jest równoznaczne z przegraniem spotkania walkowerem.
§ 6
1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci:
- upomnienia (żółta kartka)
- wykluczenia (czerwona kartka);
2. Sankcje:
a) 2 żółte kartki = odsunięcie od następnego spotkania;
b) Kolejne 2 żółte kartki = odsunięcie od dwóch kolejnych spotkań;
c) Dwie żółte kartki w jednym spotkaniu = czerwona kartka, drużyna gra do końca meczu w osłabieniu, odsunięcie od następnego meczu;
d) Czerwona kartka bezpośrednio = drużyna gra do końca meczu w osłabieniu, odsunięcie zawodnika od 2 następnych meczy.
e) W przypadku otrzymania czerwonej kartki za brutalny faul lub niesportowe zachowanie bezpośrednio po meczu sędzia określa ilość meczy, od których dany zawodnik zostanie odsunięty.
3. Ustala się dodatkową sankcję finansową za otrzymanie bezpośrednio czerwonej kartki w wysokości 20,- zł.
§ 7
Postanowienia odmienne od ogólnie obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną:
a) nie obowiązuje przepis o "spalonym"
b) ustala się odległość 9 m przy wykonywaniu rzutu karnego
c) ustala się dla zawodników drużyny przeciwnej minimalną odległość 5 m od piłki przy wykonywaniu rzutu wolnego
d) wyklucza się możliwość uczestniczenia w zawodach zawodników w obuwiu piłkarskim z wkrętami metalowymi.
§ 8
O ostatecznej kolejności w tabeli rozgrywek decydują w kolejności:
a) większa ilość zdobytych punktów
b) korzystniejszy bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
c) korzystniejsza różnica bramek
d) większa ilość zdobytych bramek
e) w przypadku 3 i więcej drużyn z taką samą ilością punktów - tzw. "mała tabela"
§ 9
1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mieniu osób uczestniczących w rozgrywkach.
2. Każdy zawodnik przedstawi oświadczenie potwierdzające, iż występuje w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
§ 10
Niniejszy regulamin wraz z ogólnie obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną są jedyną podstawą rozgrywek.
§ 11
1. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.
2. Drużynom przed rozpoczęciem spotkania zostają wydane piłki meczowe, którymi rozgrywany jest mecz. Po spotkaniu drużyny zobowiązane są zwrócić wszystkie wydane piłki do głównego sędziego zawodów.
3. W przypadku utraty piłek na obie drużyny zostanie nałożona kara finansowa
w wysokości 50 złotych za każdą utraconą piłkę od drużyny.
4. Wszystkie drużyny po swoich meczach zobowiązane są do posprzątania po sobie wszelkich śmieci z całego terenu wokół boiska.
5. W przypadku gdy drużyna lub kilku zawodników z danej drużyny zjawi się na meczu pod wpływem alkoholu dana drużyna przegrywa mecz walkowerem 0 - 5.
§ 12
Podczas trwania rozgrywek prowadzone są klasyfikacje:
1. Drużynowa Fair Play - o kolejności decyduje mniejsza ilość punktów karnych, które przyznaje się za:
- minus 1 punkt za żółtą kartkę
- minus 3 punkty za czerwoną kartkę
- minus 5 punktów za oddanie meczu walkowerem
Nagrodę Fair Play w postaci statuetki okolicznościowej dla najlepszej drużyny w klasyfikacji Fair Play funduje ostatni zespół w tej klasyfikacji.
2. Klasyfikacja na najlepszego strzelca
§ 13
1. Uczestnicy rozgrywek ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
2. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń losowych wynikających z uczestnictwa w rozgrywkach.
3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że występuje w zawodach na własną odpowiedzialność
4. Drużyny zobowiązane są również do utrzymywanie porządku podczas rozgrywania spotkania, jak i po jego zakończeniu.
5. Ostateczne decyzje w sprawach nieujętych w regulaminie podejmuje organizator.
Powrót do listy artykułów.
Grafika przedstawia herb powiatu pszczyńskiego