PALP Regulamin rozgrywek 2009/20102006-12-30, 20:46

Regulamin rozgrywek ligowych Pszczyńskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiejsezon 2009/2010 - edycja VII

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Pszczyńskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej jest Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie, z siedzibą przy ulicy Zamenhofa 5.

2. Zespół będzie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych tj. przedłożeniu imiennej listy zawodników (wg. załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz

z nazwą drużyny i uregulowaniu należności finansowych wyznaczonych przez organizatora.

3. Opłata startowa za udział w rozgrywkach wynosi 800,- zł od każdej zgłoszonej drużyny
Opłatę startową należy uiścić w następujących terminach i kwotach:

a) 400,- zł do dnia rozgrywania pierwszego ligowego meczu

b) 400,- zł do dnia rozgrywania pierwszego meczu rundy rewanżowej

Wpłatę można uiścić w biurze POSiR-u lub przelewem na konto nr 69 8448 0004 0030 9145 2000 0003
(na konto można wpłacać także wszelkiego rodzaju zobowiązania finansowe wobec Organizatora)

Uwaga!
W przypadku dokonania wpłaty na konto przed przystąpieniem do meczu przedłożyć należy dowód wpłaty.

4. Jeżeli drużyna uiściła wpłatę i z przyczyn niezależnych od organizatora, nie przystąpiła do rozgrywek, lub zostanie z nich wykluczona nie dostaje jej zwrotu.

5. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

6. Za rzeczy oraz inne przedmioty pozostawione i zagubione w szatni oraz na obiekcie - organizator rozgrywek NIE ODPOWIADA.

§ 2
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ROZGRYWEK:

- prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk rozgrywek ligowych;

- opracowanie terminarza rozgrywek;

- weryfikacja wyników spotkań;

- rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły;

- zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania;

- posiadanie apteczki pierwszej pomocy oraz wezwanie w razie takiej potrzeby karetki pogotowia;

§ 3
MIEJSCE, SYSTEM I TERMINY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ

1. Rozgrywki odbywać się będą w terminie 28 sierpień 2009 - 30 czerwiec 2010.

- Rozgrywki ligowe w sezonie 2009/2010 odbywać się będą głównie w weekendy w godzinach popołudniowych i wieczornych, jak również w tygodniu

- Rozgrywki Pucharu Ligi odbywać się będą w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych.

2. Miejsce rozgrywek:

- Boisko ze sztuczną trawą przy hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie

- Boisko ze sztuczną trawą przy Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie

- inne boisko, które zostanie wskazane przez organizatora nie później niż 3 dni przed terminem rozegrania kolejki/meczu.

3. Rozgrywki przeprowadzone będą systemem "każdy z każdym" w dwóch rundach jesiennej i wiosennej (mecz i rewanż).

4. Czas gry każdego meczu wynosi 2 równe okresy 20 minutowe z 5-cio minutową przerwą.

5. Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z terminarzem znajdującym się na stronie internetowej www.posir.pszczyna.pl - jest on najbardziej aktualny, gdyż są na nim błyskawicznie nanoszone wszelkiego rodzaju aktualizacje oraz zmiany. O zmianie terminu rozgrywania meczu, drużynę powiadamia Organizator!

6. Wszystkie terminy spotkań są obligatoryjne. Zmiana terminu rozgrywania meczu jest możliwa wyłącznie w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, zgłoszona ona jednak musi być u organizatora rozgrywek, nie później niż na 7 dni przed datą rozgrywania meczu pod następującymi warunkami:

a) wyrażenie zgody przez kapitanów zainteresowanych drużyn

b) wniosek o zmianę terminu rozgrywania meczu należy złożyć w formie pisemnej podpisanej przez kapitanów zainteresowanych drużyn najpóźniej tydzień przed planowanym terminem rozgrywania meczu

c) w przypadku zmiany terminu meczu, po spełnieniu powyższych warunków, drużyna na wniosek której mecz jest przełożony ponosi dodatkowe koszty w kwocie 50 zł.

d) nie można przekładać już raz przełożonego meczu tj. termin przełożonego meczu jest terminem ostatecznym i w przypadku nie rozegrania meczu w nowo ustalonym terminie wynik spotkania zostanie zweryfikowany jako walkower (jedno lub obustronny).

e) przełożony mecz musi być rozegrany maksymalnie dwa tygodnie przed lub po terminie pierwotnym ustalonym w terminarzu rozgrywek i nie później niż na dwie kolejki przed zakończeniem każdej rundy.

f) niedozwolone jest przekładanie więcej niż jednego meczu przez daną drużynę jednocześnie tj. kolejny mecz można przełożyć dopiero po rozegraniu zaległego spotkania.

g) niedozwolone jest przekładanie przez drużyny na późniejszy termin dwóch ostatnich kolejek spotkań kończących każdą rundę.

7. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku, najpóźniej 10 minut po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów.

8. Drużyna, która nie zgłosiła się na mecz, karana jest walkowerem w stosunku 5-0 oraz 1 punktem minusowym w ligowej tabeli.

9. Oddanie drugiego spotkania w sezonie walkowerem równoznaczne jest z dyskwalifikacją drużyny i wykluczeniem jej z rozgrywek.

a) Jeśli drużyna wycofa się lub zostanie wykluczona z rozgrywek w trakcie trwania pierwszej rundy (jesienią) - spotkania oraz bramki z jej udziałem zostaną anulowane.

b) Jeśli drużyna wycofa się lub zostanie wykluczona z rozgrywek w trakcie trwania drugiej rundy (wiosną) - zostaną anulowane spotkania oraz bramki z jej udziałem z rundy rewanżowej, zaś wyniki spotkań z jesieni zostaną utrzymane.

c) Jeśli drużyna wycofa się lub zostanie wykluczona z rozgrywek dwie kolejki przed końcem każdej rundy a do tej pory będzie miała rozegrane wszystkie mecze (tzn. żadne nie zostanie oddane walkowerem) - wyniki całej rundy będą zaliczone.

§ 4
SPADKI i AWANSE

1. po zakończeniu rozgrywek ligowych z pierwszej ligi do drugiej spadają bezpośrednio dwie najsłabsze drużyny, zaś trzeci i czwarty najsłabszy zespół rozgrywać będzie baraż o utrzymanie w pierwszej lidze z drużynami drugiej ligi.

2. bezpośredni awans z II do I ligi uzyskają dwie najlepsze drużyny zaś trzeci i czwarty zespół zagra w barażu z drużynami I ligi

3. szczegółowy system barażowy zostanie określony po zakończeniu rozgrywek ligowych

4. W sytuacji, gdy z rozgrywek, przed nowym sezonem wycofa się drużyna z I Ligi, zastępuje ją kolejna ekipa z II Ligi.

§ 5
ZGŁOSZENIE DRUŻYNY I ZAWODNIKÓW DO ROZGRYWEK

1. Zespół może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 16 zawodników.

2. W rozgrywkach mogą brać udział mężczyźni i kobiety mające ukończone 16 lat.

3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach.

a) Kapitan zespołu, w którym występuje zawodnik niepełnoletni (poniżej 18 roku życia), musi wraz z listą zgłoszeniową przedstawić odpowiednie oświadczenie.

b) To samo dotyczy graczy, noszących okulary. Warunkiem dopuszczenia do gry będzie przedstawienie podpisanego oświadczenia, że gra on wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy niezrzeszeni i zrzeszeni w PZPN, jeśli na dzień danego meczu nie ukończyli 18 roku życia (decyduje data urodzenia)

5. Zawodnicy, którzy ukończą 18 lat będą mogą występować w lidze tylko jeśli będą posiadać status amatora (tzn. nie będą występować w klubach, których rozgrywki prowadzi PZPN).

6. Jeśli zawodnik zreszony w danej rundzie zagrał w zrzeszonym klubie, a będzie chciał występować w PALP, wówczas może rozpocząć grę w lidze amatorskiej dopiero od nowej rundy (wyjątek stanowią jedynie zawodnicy występujący w II ogólnopolskiej lidze futsalu i nie są zrzeszeni w innym klubie)

7. W trakcie trwania rundy dopuszcza się możliwość dopisania/ wymiany dwóch zawodników (przy jednoczesnym spełnieniu punktu 1 §4) do listy zgłoszeniowej, przy czym fakt ten należy zgłosić minimum 7 dni przed pierwszym meczem) - w przeciwnym wypadku będzie traktowany jako zawodnik nieuprawniony do gry.

8. Zawodnik może zostać "dopisany" nie później niż na trzy kolejki przed końcem danej rundy.

9. Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole w każdej rundzie.

10. Pomiędzy rundami druzyny mogą dopisać, wymienić czterech zawodników.

11. Zawodnik może zmienić drużynę tylko w trakcie trwanie przerwy pomiędzy rundami.

12. Liczba zawodników w grze: 5 + 1 (bramkarz).

13. Minimalna liczba zawodników w jednym zespole, przy której można rozegrać spotkanie wynosi pięciu. W wypadku mniejszej ilości sprawnych i uprawnionych zawodników w momencie rozpoczęcia gry równoznaczne jest to z przegraniem spotkania walkowerem.

14. Aby kontynuować grę minimalna ilość zawodników w zespole musi wynosić czterech.

15. Zmiany zawodników dokonywane są "w locie" (tzw. zmiany hokejowe) i powinny odbywać się w strefie zmian (przy linii środkowej boiska).

- Nowy zawodnik może wejść na plac gry dopiero po opuszczeniu go przez zawodnika schodzącego.

- Zła zmiana karana będzie żółtą kartką oraz rzutem wolnym.

- Zmianę bramkarza należy zgłaszać do sędziego zawodów.

16. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danej drużynie kapitan drużyny przeciwnej lub sędzia spotkania ma prawo zażądać przedstawienia dokumentu tożsamości zawodnika.

17. Przystąpienie do meczu zawodnika nieuprawnionego do gry (także z powodu wykluczenia za karę indywidualną) jest równoznaczne z przegraniem spotkania walkowerem.

18. W przypadku gdy drużyna lub kilku zawodników z danej drużyny zjawi się na meczu pod wpływem alkoholu dana drużyna przegrywa mecz walkowerem 0 - 5.

§ 6
PUNKTACJA I MIEJSCA W TABELI

1. Za zwycięstwo: 3 pkt., za remis: 1 pkt., za porażka: 0 pkt., walkower: -1 pkt.

2. O ostatecznej kolejności w tabeli rozgrywek decydują w kolejności:

a) większa ilość zdobytych punktów

b) korzystniejszy bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

c) korzystniejsza różnica bramek

d) większa ilość zdobytych bramek

e) w przypadku 3 i więcej drużyn z taką samą ilością punktów - tzw. "mała tabela" pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

f) w przypadku, gdy zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące miejsce na podium, stosuje się wyłącznie zasadę a i b i jeśli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe.

§ 7
UBIÓR ZAWODNIKÓW

1. Zawodnicy poszczególnych zespołów biorących udział w rozgrywkach, zobowiązani są do występowania w jednolitych koszulkach oznaczonych numerami, przy czym bramkarz musi się odróżniać ubiorem od pozostałych zawodników.

2. W przypadku, gdy obydwa zespoły przystąpią do gry w bardzo podobnych kolorystycznie strojach, sędzia ma prawo do nakazania założenia oznaczników przez jeden zespół (decyduje losowanie).

3. Kapitan drużyny ma obowiązek posiadania opaski kapitańskiej Jest on jest jedyną osobą na boisku, która ma prawo do dyskusji i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią prowadzącym zawody.

4. DOPUSZCZALNYM OBUWIEM SĄ BUTY HALOWE, TZW. ,,ŚNIEGÓWKI" LUB LANKI OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ GRANIA WE WKRĘTACH !!!

§ 8
OBOWIĄZKI KAPITANA DRUŻYNY:

1. Przed każdym meczem kapitan zobowiązany jest do wypełnienia protokołu meczowego (w przypadku niedokonania tej czynności sędzia jest zobowiązany ukarać zawodnika żółtą kartką)

2. Po zakończeniu spotkania kapitan zobowiązany jest do sprawdzenia i podpisania protokołu oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieścisłości (brak podpisu lub wcześniejszy podpis równoznaczny jest z akceptacją zapisów w protokole).


§ 9
PIŁKI DO GRY:

1. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.

2. Drużynom przed rozpoczęciem spotkania zostają wydane piłki meczowe, którymi rozgrywany jest mecz. Po spotkaniu drużyny zobowiązane są zwrócić wszystkie wydane piłki do głównego sędziego zawodów.

3. W przypadku utraty piłek na obie drużyny zostanie założona kara finansowa w wysokości 50 złotych za każdą utraconą piłkę od drużyny lub zobowiązują się do dostarczenia takiej samej w terminie 7 dni.

4. Jeżeli piłka po uderzeniu zawodnika opuści teren boiska, zobowiązany on jest (lub inny gracz jego drużyny) niezwłocznie dostarczyć ją sędziemu prowadzącemu zawody.

5. Wymiana piłki podczas zawodów może nastąpić wyłącznie za zgodą sędziego.

§ 10
PROTESTY

1. Kapitanowie poszczególnych zespołów posiadają prawo do wnoszenia protestów dotyczących przebiegu danego meczu.

2. Protesty przyjmowane będą jedynie w formie pisemnej, najpóźniej 30 minut po zakończeniu danego spotkania. Wyjątek stanowi protest, którego przedmiotem jest "gra zawodnika nieuprawnionego". Wówczas czas na złożenie ewentualnego protestu wynosi 24 godziny od momentu zakończenia przedmiotowego spotkania. Warunkiem przyjęcia protestu jest kaucja w wysokości 100 zł, zwracana, gdy protest był uzasadniony.

3. Protesty rozpatruje organizator wraz z sędziami w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.

§ 11
SĘDZIOWIE

1. Zawody prowadzić będzie jeden sędzia.

2. Zawody są prowadzone przez sędziego z uprawnieniami PZPN.

3. W przypadku nie przybycia sędziego zawody muszą się odbyć a zawody poprowadzi sędzia przygodny, czyli osoba w miarę neutralna i kompetentna, wybrana przez kapitanów zainteresowanych drużyn. W przypadku różnych kandydatów sędziego wybiera się drogą losowania.

4. W czasie spotkania sędzia nie może być zmieniony za wyjątkiem jego niedyspozycji lub kontuzji.

5. Sędzia egzekwuje przestrzeganie przepisów gry. Dostarcza organizatorowi rozgrywek informacje o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny, oraz incydentach mających związek z zawodami.

6. Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.


§ 12
PRZEPISY GRY ODMIENNE OD OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCYCH

1. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

2. Punkt karny wyznacza się w odległości 9 m od środka linii bramkowej, w równej odległości od obu słupków bramkowych.

3. Przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzania do gry, rzutów wolnych, autów oraz rzutów rożnych wynosi 5 metrów.

4. Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym.


§ 13
GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE I SANKCJE DYSCYPLINARNE

1. Gra wślizgiem jest niedozwolona i zabroniona tzn. dozwolona jest jedynie gra wślizgiem bezkontaktowym w sytuacji, gdy w pobliżu nie znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej.

2. Każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest jako faul i dyktowany jest za niego rzut wolny, zaś w sytuacji gdy ma on miejsce w obrębie pola karnego, sędzia dyktuje rzut karny.

3. Jedynie bramkarz w polu karnym może interweniować prawidłowym wślizgiem.

4. Zawodnicy karani będą kartkami oraz wykluczeniami czasowymi.

5. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci upomnienia (żółta kartka) oraz wykluczenia (czerwona kartka)

6. Sankcje za kary indywidualne:

a) trzy żółte kartki jednego zawodnika w różnych meczach - odsunięcie od następnego rozgrywanego spotkania;

b) Dwie żółte kartki w jednym spotkaniu - czerwona kartka i wykluczenie zawodnika z gry do końca spotkania i odsunięcie go od następnego meczu

c) piąta i każda kolejna żółta kartka - odsunięcie zawodnika od rozgrywania dwóch kolejnych spotkań

d) Czerwona kartka bezpośrednio - wykluczenie zawodnika z gry i odsunięcie go od minimum jednego nastepnego meczu.

e) Jeśli zawodnik otrzyma czerwoną kartkę (pośrednio lub bezpośrednio) to:

- drużyna karana jest karą czasową i gra w osłabieniu przez okres 10 minut

- po tym okresie na boisko może wejść inny uprawniony zawodnik

- kara nie zostaje anulowana nawet w przypadku straty bramki

f) ustala się dodatkową karę finansową za otrzymanie bezpośrednio czerwonej kartki w wysokości 20,- zł, którą należy uiścić przed przystąpieniem ukaranego zawodnika do następnego meczu.

g) W wypadku nieuiszczenia kary umownej, zawodnik będzie traktowany jako nieuprawniony do gry

7. W przypadku otrzymania czerwonej kartki za niesportowe zachowanie, bezpośrednio po spotkaniu sędzia zawodów określa ilość spotkań, od których ukarany zawodnik powinien być odsunięty.

8. ostateczną decyzję o wysokości kary dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką, podejmuje organizator, po zapoznaniu się ze szczegółowym opisem wydarzenia przez sędziego.

9. Gdy następuje obustronne, jednoczesne wykluczenie z gry zawodnika jednej i drugiej drużyny, nałożona kara odbywa się do końca przez obu graczy, bez względu na fakt, że jeden z zespołów zdobywa lub traci bramkę.

10. Żółtą lub czerwoną kartką za nie sportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, może być ukarany gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku. W takiej sytuacji boisko musi opuścić jeden z zawodników przebywających na boisku z pełnymi konsekwencjami wynikającymi z nałożonej kary.

11. Sędziowie karać będą również kartkami za notoryczne, głośne przeklinanie na boisku.

12. W sytuacji, gdy piłka po minięciu bramkarza, zmierzając do pustej bramki, zostaje zatrzymana przed linią bramkową przez kibiców lub zawodników rezerwowych, bramka taka zostaje uznana, a zespół ukarany zostaje 10 minutową karą grania w osłabieniu 1 zawodnika.
Kara ta odbywa się do końca, bez względu na ilość straconych goli.

13. Za wyjątkowo niesportowe zachowanie i jawne nieprzestrzeganie zasad fair play, przez cały zespół lub poszczególnych graczy (np. odmowa podania przez zawodnika nazwiska po otrzymaniu kartki, lub wtargnięcia na boisko kibiców), sędzia przerywa mecz i przyznaje walkower drużynie przeciwnej.

14. Sankcje drużynowe:

a) Drużyny posiadające jakiekolwiek zaległości finansowe wobec POSiR nie mogą brać udziału w rozgrywkach.

b) Drużyny, które wycofają się w trakcie rozgrywek lub zostaną z nich wykluczone, nie będą mogły brać udziału w żadnych rozgrywkach organizowanych przez POSiR przez okres 1 roku.

c) Przez "drużynę" należy rozumieć nie nazwę a minimum 50% graczy występujących w zespole.

Ostateczną decyzję o dopuszczeniu zawodników wykluczonej wcześniej drużyny podejmuje Organizator.

15. Podczas trwania rozgrywek Pszczyńskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych na boisku, trybunach i terenie POSiR-u.

16. Zawodnicy będący (według oceny sędziego) pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do gry. Nie mogą także przebywać na ławce rezerwowych. Niezastosowanie się do przepisu grozi drużynie walkowerem do usunięcia z ligi włącznie.

17. W przypadku naruszenia zakazu przed rozgrywanym meczem zawodnik* będzie karany kartką i zostanie zawieszony na jeden mecz w danej kolejce zaś jeśli naruszenie nastąpi po rozegranym meczu zawodnik będzie ukarany kartką oraz zostanie zawieszony na jeden mecz w następnej kolejce.

18. W szczególnych przypadkach kara nałożona na zawodnika może być zwiększona do wykluczenia z ligi włącznie.

19. Jeśli zakaz spożywania napojów alkoholowych zostanie złamany przez kilku zawodników jednej drużyny zespół może zostać ukarany walkowerem.

20. Uczestnicy ligi zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatorów w zakresie ładu i porządku podczas rozgrywek.

*) Zawodnik jest rozumiany jako gracz, który został zgłoszony do rozgrywek Pszczyńskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej nawet, jeśli w danej kolejce nie występuje na boisku.

§ 14
KLASYFIKACJE NA ZAKOŃCZENIE SEZONU

Podczas trwania rozgrywek prowadzona jest klasyfikacja:

1. najlepszego strzelca - o kolejności decyduje większa ilość zdobytych bramek przez danego zawodnika

2. drużynowa klasyfikacja "Fair play" - o kolejności decyduje mniejsza ilość punktów karnych. Punkty karne przyznaje się:

- minus 1 punkt za żółtą kartkę

- minus 3 punkty za czerwoną kartkę

- minus 5 punktów za oddanie meczu walkowerem

§ 15
UBEZPIECZENIE

1. Uczestnicy rozgrywek zostają ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków

2. W sytuacji odniesienia kontuzji w trakcie rozgrywek ligowych, prosimy o kontakt telefoniczny z ubezpieczycielem, firmą Carbo Asecura S.A. tel. 32 212 81 00.

3. Fakt odniesienia kontuzji w czasie rozgrywek ligowych musi być odnotowany przez sędziego w protokole meczowym.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń losowych wynikających z uczestnictwa w rozgrywkach.

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że jest zdrowy i występuje w zawodach na własną odpowiedzialność

3. Drużyny zobowiązane są również do utrzymywanie porządku podczas rozgrywania spotkania, jak i po jego zakończeniu.

4. Drużyny zobowiązują się do przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się rozgrywki.

5. Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły nie zwalnia ich od ponoszenia odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie.

6. Powyższe przepisy zasad gry, przed pierwszym swoim meczem otrzyma każdy z zespołów uczestniczących w rozgrywkach.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych.

8. Niniejszy regulamin wraz z ogólnie obowiązujacymi przepisami gry w piłkę nożną jest jedyną podstawą rozgrywek.

9. Ostateczne decyzje w sprawach nieujętych w regulaminie podejmuje organizator.

Powrót do listy artykułów.
Grafika przedstawia herb powiatu pszczyńskiego