Regulamin PALS2008-01-20, 21:30

Regulamin Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki
Informacje ogólne
1. Organizatorem Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki, zwanej w skrócie PALS, jest Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie.
2. Celem rozgrywek jest popularyzacja siatkówki oraz aktywnego wypoczynku.
3. Termin i miejsce rozgrywek - luty 2008 do maj 2008, hala POSiR Pszczyna (ul. Zamenhofa 5a) lub inna hala wskazana prze organizatora. Mecze będą rozgrywane w sobotę lub niedzielę.
4. Opłata startowa za udział w rozgrywkach wynosi 400 zł od każdej zgłoszonej drużyny. Opłatę startową należy uiścić do 16 lutego 2008 roku. Nie przewiduje się zwrotu drużynie opłaty startowej lub jej części w przypadku rezygnacji udziału lub wykluczenia z rozgrywek. Zaliczkę opłaty wpisowej w wysokości 150 zł trzeba uiścić do 3 lutego.
Wpłaty należy dokonywać osobiście w biurze Ośrodka lub na konto - BS Pszczyna, nr rachunku: 26 844800004 0030 9145 2000 0001.
5. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS z uproszczeniami.
Warunki uczestnictwa
1. W rozgrywkach mogą brać udział mężczyźni oraz kobiety urodzeni przed 1994 roku.
2. Osoby niepełnoletnie powinni posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach.
3. Drużyny występujące w PALS zobowiązane są do występowania w jednolitych strojach sportowych. Zawodnik Libero powinien mieć strój odróżniający się od pozostałych zawodników Obowiązkowe jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego o nie rysującej podeszwie.
4. Przed mecze kapitan zespołu zobowiązany jest do wypełnienia protokołu sędziowskiego w oparciu o zatwierdzona Kartę zgłoszeniową drużyny.
5. Kartę zgłoszeniową drużyny należy oddać do pierwszego meczu drużyny. Drużyna uczestnicząca w PALS może zgłosić do gry 16 zawodników. Karta powinna wypełniona być w sposób czytelny i prawidłowy. Na życzenie zespoły mają prawo poprosić o potwierdzenia tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. Sprawdzenia tożsamości (dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna) dokonuje sędzia zawodów w obecności kapitanów zespołów i, ale tylko przed rozpoczęciem meczu.
6. Kapitan zespołu po zakończeniu meczu zobowiązany jest do podpisania protokołu, potwierdzając tym samym jego autentyczność. Brak podpisu oznacza akceptację zapisów zawartych w protokole.
7. Zawodnicy występujący w PALS biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Zawodnicy zrzekają się praw do wszelkich roszczeń wobec organizatora zawodów za wynikłe w trakcie gry kontuzje i związany z tym uszczerbek na zdrowiu.
System rozgrywek
1. W rozgrywkach biorą udział zespoły, które zgłoszą akces do gry oraz uiszcza opłatę startową do 16 lutego.
2. Zespoły rozgrywają mecze w dwóch rundach: zasadniczej oraz play-off.
3. Zespoły zostaną podzielone na dwie ośmiozespołowe grupy: A i B i będą w niej rozgrywać mecze systemem "każdy z każdym". Po zakończeniu rozgrywek rundy zasadniczej zostanie sporządzona klasyfikacja na bazie której zostaną wyłonione zespoły do gry w grupie "mistrzowskiej" oraz grupie "pocieszenia".
4. Prawo gry w grupie "mistrzowskiej" uzyskają zespoły, które w swojej grupie rozgrywek rundy zasadniczej zajmą 1-4 miejsce. W grupie "pocieszenia" zagrają zespoły, które zajmą w swojej grupie rozgrywek rundy zasadniczej 5-8 miejsce.
5. Runda play-off składa się z trzech części. W pierwszej (ćwierćfinałowej) zagrają ze sobą zespoły: 1A-4B, 2A-3B,3A-2B,5A-1B. Zwycięzcy tych spotkań awansują do półfinałów PALS, zaś przegrani stoczą pojedynki o prawo gry w meczu o 5. miejsce. Zwycięzcy spotkań półfinałowych awansują do finału ligi, przegrani zagrają z kolei w meczu o 3. miejsce. Analogicznie sytuacja przedstawia się w gronie zespołów walczących o miejsca 5-8 i 9-16.
6. Mecze PALS rozgrywane są do dwóch zwycięskich setów. Pierwszy i drugi set rozgrywany jest do 25 punktów (z przewagą dwóch punktów). W przypadku konieczności grania tie-break?u, decydujący set rozgrywany jest do 15 (z przewagą dwóch punktów).
7. Za wygrany mecz wynikiem 2:0 zespół otrzymuje 3 punkty. Za wygrany mecz wynikiem 2:1 zespół otrzymuje 2 punkty. Za przegrany mecz wynikiem 1:2 zespół otrzymuje 1 punkt, za przegraną 0:2 zespół otrzymuje 0 punktów.
8. O kolejności miejsc w tabeli decyduje:
? Większa ilość zdobytych punktów
? Różnica setów (zdobytych do straconych)
? Większa ilość zdobytych setów
? Różnica małych punktów (zdobytych do straconych)
? Wynik bezpośredniego spotkania
Wymogi regulaminowe
1. Zespół może rozpocząć (lub kontynuować) mecz z minimum pięcioma zawodnikami.
2. udział w danym meczu zawodników nie uprawnionego do gry powoduje walkower 0:2 (0:25, 0:25).
3. Niestawienie się na mecz drużyny powoduje walkower 0:2 (0:25, 0:25) oraz karę w wysokości 100 zł . Płatność należy uiścić u organizatora najpóźniej przed rozpoczęciem spotkania w kolejnej serii. Dopuszcza się rozpoczęcie spotkania z 15-minutowym opóźnieniem. Trzy walkowery oznaczają wykluczenie z rozgrywek PALS.
4. Nie przewiduje się przekładania spotkań.
5. Ewentualne protesty będą przyjmowane w formie pisemnej do trzech dni po zakończeniu spotkania. Protesty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Organizator PALS nie zapewnia piłek do rozgrzewki.
Postanowienia końcowe
1. W hali POSiR obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych.
2. Wszelkie szkody spowodowane w hali POSiR pokrywają bezpośredni sprawcy.
3. Uczestnicy PALS zobowiązani są do utrzymania czystości w hali POSiR.
4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek.
5. O innych sprawach nie ujętych tym regulaminem decydują: sędzia zawodów oraz organizator PALS.
6. Organizator PALS zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji w kwestiach spornych oraz prawo do zmian w regulaminie.
7. Uczestnicy PALS zobowiązani są do stosowania się do Regulaminu Hali Sportowej POSiR.
Powrót do listy artykułów.
Grafika przedstawia herb powiatu pszczyńskiego