Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie sportu2020-06-02, 15:05

Po raz pierwszy w historii powiatu pszczyńskiego zostaną przyznane Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki sportowe. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca.

W tym roku po raz pierwszy Nagrodę Starosty Pszczyńskiego będą mogli otrzymać zawodnicy oraz trenerzy za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz działacze sportowi za szczególny wkład w rozwój sportu na terenie powiatu pszczyńskiego w ubiegłym roku kalendarzowym.

- Wiele osób przygodę ze sportem rozpoczyna już w dzieciństwie traktując go wtedy jako zabawę, która przeradza się w prawdziwą pasję i sposób na życie. Dobrze wiemy, że na terenie naszego powiatu nie brakuje pasjonatów sportu, którzy osiągają wspaniałe sukcesy. Chcemy ich wyróżnić - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński.

Zachęcamy kluby sportowe i inne stowarzyszenia lub podmioty statutowo związane z wykonywaniem zadań z dziedziny sportu i kultury fizycznej, instytucje działające w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Komisję Spraw Społecznych Rady Powiatu Pszczyńskiego do zgłaszania kandydatów do nagrody starosty pszczyńskiego.

Do wyróżnienia można zgłaszać zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych reprezentujących klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe z siedzibą na terenie powiatu pszczyńskiego lub będących jego mieszkańcami.

Wystarczy wypełnić załączony poniżej wniosek o przyznanie nagrody, w którym należy podać, m.in. nazwę i dane wnioskodawcy, a także imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zameldowania, telefon, adres zamieszkania oraz wyszczególnić, do której szkoły, klubu sportowego lub innego podmiotu uczęszcza lub należy/reprezentuje zawodnik, trener lub inna osoba typowana do nagrody.

Konieczne będzie także uzasadnienie wniosku o nagrodę zawierające dokładny opis osiągnięć kandydata do nagrody wraz z podaniem daty i nazwy zawodów, zdobytego miejsca lub osiągniętego wyniku w przypadku zawodników i trenerów.

Do wniosku załącza się potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub właściwy organ kopię dokumentu stwierdzającego osiągnięcie danego wyniku sportowego w przypadku gdy typowanym do nagrody jest zawodnik lub trener.

Gotowy wniosek wraz z oświadczeniem kandydata ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych należy składać do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna do 15 czerwca 2020 roku. Decyduje data wpływu do urzędu.

Wyłonienie laureatów nagród nastąpi najpóźniej do 30 września 2020 roku.
Powrót do listy artykułów.
Grafika przedstawia herb powiatu pszczyńskiego