Zasady przetwarzania danych osobowych

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie dokłada wszelkich starań,
aby dla danych osobowych, które pozyskuje w celu realizowania swoich zadań ustawowych oraz statutowych, zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy też dostępem.

 

Dane osobowe, dla których administratorem jest Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Pszczynie są:

 1. a)przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
  której dane dotyczą;
 2. b)zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO (*) za niezgodne
  z pierwotnymi celami );
 3. c)adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, w myśl zasady „minimalizacji danych”;
 4. d)prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów
  ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 5. e)przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem ,że dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO (*) i wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO(*) w celu ochrony praw
  i wolności osób, których dane dotyczą;
 6. f)przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
  za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Dyrektor Powiatowego Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Pszczynie pracownikom,
którzy wypełniając swoje obowiązki służbowe przetwarzają dane osobowe
osób fizycznych, nadaje imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
oraz pobiera od nich  oświadczenie o poufności.

_______________________________________________________________________

(*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Pliki do pobrania

Zasady przetwarzania danych osobowych