Dla osób z niepełnosprawnościami

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.posir.pszczyna.pl

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do POSiR PSZCZYNA.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-12-23.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • Multimedia nadawane na żywo,
 • Mapy,
 • Multimedia i zdjęcia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Treści, które nie zostały wytworzone przez Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie.

Ważne informacje:

 1. Na stronie jest zapewniona możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 2. Informacje zawarte na stronie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 3. Większość grafik posiada opisy alternatywne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego oraz samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Francuzhala@posir.pszczyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 210 55 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście od strony ulicy Bogedaina – wejście jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • W budynku jest winda dostępna dla osób z niepełnosprawnościami w bezpośredniej bliskości głównego wejścia,
 • Drzwi oraz schody w budynku oznaczone są kontrastowo,
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz antresola na piętrze,
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze,
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Przy wejściu głównym znajduje się plan tyflograficzny parteru wraz ze spisem pomieszczeń zapisanym w brajlu,
 • Przy wyjściu ewakuacyjnym znajduje się plan tyflograficzny pierwszego piętra wraz ze spisem pomieszczeń zapisanym w brajlu,
 • Przy drzwiach do pomieszczeń znajdują się tabliczki informacyjne napisane brajlem.
 • Budynek został wyposażony w system elektronicznych znaczników systemu TOTUPOINT, naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące,
 • W budynku jest możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie publikuje raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Treść raportu w załączniku.

 

Pliki do pobrania:
Raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci_podmiotu_publicznego.pdf