Inspektor danych osobowych

Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pszczynie (dalej zwanym: administratorem), na podstawie art. 37 pkt. 1 lit. a RODO (*) został powołany inspektor ochrony danych.

Imię i nazwisko IOD:  Bernadeta Donder
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. Zamenhofa 5a lub elektronicznie na adres e-mail iodpusz@wp.pl.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez administratora oraz z wykonywaniem przez administratora praw przysługujących im na mocy RODO(*).

Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.

Do zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:

  1. a)informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników administratora, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO (*) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich 

o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

  1. b)monitorowanie przestrzegania RODO(*) , innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  2. c)udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO(*);
  3. d)współpraca z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu  Ochrony Danych Osobowych;
  4. e)pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa 

w art. 36 RODO(*), oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji 

we wszelkich innych sprawach.

_______________________________________________________________________

(*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Pliki do pobrania

Inspektor ochrony danych osobowych