Współzawodnictwo – Regulamin

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
rok szkolny 2019/2020
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Współzawodnictwo szkolne czyli mistrzostwa powiatu pszczyńskiego szkół ponadpodstawowych zwane dalej „Licealiadą” zostanie przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem i terminarzem oraz zasadami określonymi w Kalendarzu Imprez Sportowych dla Województwa Śląskiego na rok 2019/2020, jak również regulaminami zawodów sportowych w poszczególnych dyscyplinach opracowanych przez ORGANIZATORA.
II. CELE I ZADANIA
Celem współzawodnictwa jest upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej, aktywne uczestnictwo młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego, propagowanie zdrowego stylu życia, wyłonienie szkoły, która reprezentowała będzie powiat pszczyński w zawodach wyższego szczebla.
III. ORGANIZATORZY
Za przeprowadzenie zawodów oraz ich przebieg zgodnie z przepisami prawa oraz opracowanie regulaminu odpowiada ORGANIZATOR tj. szkoła ponadpodstawowa, która jest do tego wytypowana. (tabela nr 1 – stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu). Nauczyciel wychowania fizycznego wyznaczony przez ORGANIZATORA działa w porozumieniu z Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Pszczynie oraz sekretarzem rejonowym Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach.
IV. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Do obowiązków Organizatora należy:
1. Powiadomienie o terminie i miejscu minimum 10 dni przed planowanymi zawodami wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu pszczyńskiego oraz Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.
2. Zabezpieczenie obsługi sędziowskiej, technicznej i medycznej w porozumieniu z Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Pszczynie.
3. Przygotowanie obiektów sportowych, szatni, zapewnienie sprzętu sportowego i technicznego niezbędnego do przeprowadzenia zawodów, protokołów zawodów.
4. Opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych szkół oraz Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie, celem uzupełninia tabel klasyfikacji dziewcząt i chłopców oraz w miarę możliwości do mediów lokalnych.
V. UCZESTNICTWO
W „Licealiadzie” mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. Szczegółowe zasady uczestnictwa określają zasady zawarte w Informatorze Programowym Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego na rok szkolny 2019/2020.
VI. PUNKTACJA
Punkty zliczane są ze wszystkich zawodów podstawowych (osobno w klasyfikacji dziewcząt, jak i klasyfikacji chłopców), natomiast z zawodów dodatkowych dolicza się 2 najlepsze wyniki punktowane z 4 możliwych.
W ramach współzawodnictwa odbywają się zawody:
– szkolna liga lekkoatletyczna
– sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców
– tenis stołowy dziewcząt i chłopców
– pływanie drużynowe dziewcząt i chłopców
– koszykówka dziewcząt i chłopców
– piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
– piłka ręczna dziewcząt i chłopców
– piłka nożna dziewcząt i chłopców
– futsal dziewcząt i chłopców
Zawody dodatkowe (do punktacji wlicza się 2 z czterech dyscyplin dodatkowych):
– badminton dziewcząt i chłopców
– drużynowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców
– koszykówka 3×3 dziewcząt i chłopców
– siatkówka plażowa dziewcząt i chłopców
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Za przeprowadzenie zawodów odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego wyznaczony przez szkołę.
2. Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie nie ubezpiecza uczestników. Ubezpieczeniu swoich reprezentantów leży po stronie szkół biorących udział we współzawodnictwie.
VII. NAGRODY
1. Wszystkie szkoły w klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców za dany rok szkolny otrzymują pamiątkowe puchary.
2. Punktację prowadzi się osobno w kategorii chłopców i dziewcząt oraz wspólnie dla szkół (wlicza się wynik zarówno dziewcząt, jak i chłopców).
3. Podsumowanie współzawodnictwa za bieżący rok szkolny organizuje drużynowy zwycięzca rywalizacji sportowej.
4. Nagrody w postaci sprzętu sportowego przyznaje się w klasyfikacji ogólnej (dziewczęta i chłopcy).
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie dyscypliny rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskich Związków Sportowych oraz regulaminami i przepisami gier określonymi w Kalendarzach Imprez Sportowych dla Województwa Śląskiego na rok szkolny 2019/2020.
2. Sprawy szczegółowe i wszelkie uwagi (protesty) dotyczące organizacji zawodów sportowych współzawodnictwa szkolnego rozstrzyga Organizator.
Tabela nr 1 – załącznik do regulaminu współzawodnictwa sportowego szkół ponadpodstawowych w roku 2019/2020
 
Pliki do pobrania